Completed Shelf: Recently Added

mikebui

 Recent Activity

m
mikebui added a title to their Completed shelf Feb 19 2018
Đông Di
DVD - 2011
Ở nước Joseon, Triều đại Từ Trọng vào năm thứ ba, các quan Đại Thần hàng loạt bị thảm sát một cách bí mật. Kinh thành chấn động, bá quan văn vỏ hỗn loạn. Triều đình ra lệnh cho Quan Giám Sát Thư Long Kỳ bằng mọi giá phải tìm ra được chân hung. Mọi...
m
mikebui added a title to their Completed shelf Feb 19 2018
Đông Di
DVD - 2011
Ở nước Joseon, Triều đại Từ Trọng vào năm thứ ba, các quan Đại Thần hàng loạt bị thảm sát một cách bí mật. Kinh thành chấn động, bá quan văn vỏ hỗn loạn. Triều đình ra lệnh cho Quan Giám Sát Thư Long Kỳ bằng mọi giá phải tìm ra được chân hung. Mọi...
m
mikebui added a title to their Completed shelf Feb 19 2018
Đông Di
DVD - 2011
Ở nước Joseon, Triều đại Từ Trọng vào năm thứ ba, các quan Đại Thần hàng loạt bị thảm sát một cách bí mật. Kinh thành chấn động, bá quan văn vỏ hỗn loạn. Triều đình ra lệnh cho Quan Giám Sát Thư Long Kỳ bằng mọi giá phải tìm ra được chân hung. Mọi...
m
mikebui added a title to their Completed shelf Feb 19 2018
Đông Di
DVD - 2011
Ở nước Joseon, Triều đại Từ Trọng vào năm thứ ba, các quan Đại Thần hàng loạt bị thảm sát một cách bí mật. Kinh thành chấn động, bá quan văn vỏ hỗn loạn. Triều đình ra lệnh cho Quan Giám Sát Thư Long Kỳ bằng mọi giá phải tìm ra được chân hung. Mọi...
[]
[]
To Top